Regulamin sanitarny 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Grand OFF im. Witolda Kona Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata w Warszawie w trakcie trwania pandemii COVID-19 w Polsce

§1 Postanowienia ogólne

1. Wydarzenia odbywają się w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Grand OFF im. Witolda Kona Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata w Warszawie w dniach 29 listopada - 6 grudnia 2021 r.
Organizatorem (dalej: Organizator) jest Fundacja Cinema Art z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa.
Wydarzenia odbywają się w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych (Wybrzeże Kościuszkowskie 37), w Teatrze Syrena (ul. Litewska 3, 00-581 Warszawa), Bibliotece Uniwersyteckiej (Dobra 56/66, 00-312 Warszawa). (dalej “Miejsce wydarzeń”)

Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w wydarzeniach festiwalowych odbywających się w miejscach wskazanych przez Organizatora i przebywania na terenie Miejsc wydarzeń wynikające z wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej “Wytyczne”), dostępnych na stronach: gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz gov.pl/web/archiwum-kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz pracowników Festiwalu.

§2 Koordynator do spraw zdrowotnych

1. Dla bezpieczeństwa widzów i pracowników Festiwalu, została powołana osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw zdrowotnych, do której zadań należy dbałość o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Widzowie proszeni są o zgłaszanie pracownikom Festiwalu wszelkich przypadków naruszenia niniejszego regulaminu w celu poinformowania koordynatora do spraw zdrowotnych.

§3 Warunki udziału w Wydarzeniach festiwalowych

1. Udział w wydarzeniach oraz przebywanie na terenie miejsc wydarzeń jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:
I Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie miejsc wydarzeń przy pomocy maseczek (zapewnionych we własnym zakresie). W przypadku, gdy dana osoba nie przestrzega wyżej wskazanego obowiązku, Organizator oraz pracownik Festiwalu ma prawo odmówić takiej osobie wejścia do miejsca wydarzenia, jak również wyprosić osobę, która już znajduje się na terenie miejsca wydarzenia. Odmowa wejścia na festiwal, jak również przebywania na terenie festiwalu nie ogranicza uprawnień uczestnika przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
II Na terenie miejsc wydarzeń należy zachowywać dystans min. 1,5 metra od innych osób.
III Przy wejściu do miejsca wydarzenia należy obowiązkowo poddać się dezynfekcji. W uzasadnionych przypadkach może zostać wykonany pomiar temperatury uczestnika wydarzeń. W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury (równej lub wyższej niż 38 stopni C) Organizator może odmówić uczestnictwa w wydarzeniu i przebywania na terenie miejsc wydarzeń. Odmowa uczestnictwa w wydarzeniu nie ogranicza uprawnień uczestnika przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

Na terenie wydarzeń festiwalowych należy korzystać z dostarczonych przez Organizatora:
– środków do dezynfekcji rąk;
– dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony;
– instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS.

Na festiwal zapraszamy osoby zdrowe, które nie przebywały na kwarantannie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, oraz które nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie. Uczestnik festiwalu jest świadomy, że udział w Wydarzeniach mimo złego stanu zdrowia oraz kontakt z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie w okresie mniej niż 14 dni poprzedzających festiwal, naraża wszystkich uczestników oraz organizatorów na utratę zdrowia i przymusową kwarantannę. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników Festiwalu, zwłaszcza w kwestii kontrolowania przepływu publiczności. Na Wydarzenia należy przychodzić z zachowaniem odpowiedniego zapasu czasu w odniesieniu do godziny rozpoczęcia wydarzenia (nie wcześniej niż 15 min. przed wydarzeniem).

W przypadku stwierdzenia obecności osoby zarażonej Covid-19 na którymś z wydarzeń w ramach festiwalu, Organizator powiadomi o zaistniałym fakcie na stronie internetowej festiwalu: www.grandoff.eu

§4 Postanowienia końcowe

1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na www.gov.pl/web/koronawirus

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na terenie miejsc wydarzeń festiwalowych oraz na stronie internetowej Festiwalu: www.grandoff.eu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana zmianą Wytycznych. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu. Regulamin obowiązuje od 24 września 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Organizatorzy:

Współfinansowanie:

Partner główny:

Organizator

Fundacja Cinema Art
ul. Puławska 61 / 02-595 Warszawa

Please publish modules in offcanvas position.